1. Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Opdrachtgever:                  de partij die opdracht geeft;
 2. Opdrachtnemer:                 A.F. Kloosterman, handelend onder de naam Vizier
  Mediation, gevestigd te Harlingen, ingeschreven bij de
  Kamer van Koophandel onder nummer: 61252913;
 3. Overeenkomst/Opdracht: de overeenkomst van Opdracht, waarbij
  Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om
  bepaalde werkzaamheden, behorende tot het
  gebruikelijke werkterrein van een mediator, dan wel
  behorende tot het gebruikelijke werkterrein van een
  financieel echtscheidingsadviseur, te verrichten.

1.2. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en
voor zover Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft
bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze
afwijkingen van of aanvullingen op de algemene voorwaarden slechts betrekking op        de desbetreffende overeenkomst.
1.3.  Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de
overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het
overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding onverwijld worden
vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel
mogelijk zal kunnen benaderen.

 

 1. Toepasselijkheid

2.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en
overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit
voortvloeiende en/of samenhangende overeenkomsten.

2.2.  De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te
worden ingeschakeld.

2.3.  Toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

 

 1. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1.  De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtnemer en
Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is
ontvangen. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De opdrachtbevestiging
wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Indien de Opdracht mondeling is verstrekt, dan wel indien de opdrachtbevestiging
(nog) niet getekend retour is ontvangen, wordt de Opdracht geacht te zijn tot stand
gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden op het moment
dat de Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever met de uitvoering van de
Opdracht is gestart.
3.2.  De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
3.3.  Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van
een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven
prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

 1. Uitvoering van de overeenkomst

4.1.  Opdrachtnemer zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig
handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren; Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan
voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

4.2.  Het MfN-mediationreglement is op de Opdracht van toepassing, alsmede is de
Opdrachtnemer gehouden aan de gedragscode voor de MfN-registermediator, tenzij
de Opdracht is gegeven buiten de werkingssfeer van een (lopend) mediationtraject.
4.3.  Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht voor rekening van
Opdrachtgever derden wenst in te schakelen, zal hij daartoe slechts overgaan met
goedkeuring van Opdrachtgever.

4.4.  De Opdracht wordt uitgevoerd met inachtneming van de toepasselijk
(beroeps)regelgeving en hetgeen bij of krachtens de wet wordt geëist. Opdrachtgever
verleent telkens volledige medewerking aan de verplichtingen die hieruit voor
Opdrachtnemer voortvloeien.

4.5.  Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer op grond van de Wet ter
voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft):
a. verplicht kan zijn om een onderzoek naar de identiteit van de Opdrachtgever en/of
cliënten te doen;

 1. verplicht kan zijn om bepaalde transacties te melden aan de daarvoor van
  overheidswege ingestelde autoriteiten.

4.6.  Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat ten
gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet – en
(beroeps)regelgeving.

4.7.  Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin
kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

 1. Aanvang, duur, opzegging, ontbinding en termijnen

5.1.  De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard
of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is
aangegaan.

5.2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn
dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5.3.  Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fase uit te voeren en
het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.4.  Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijden
(tussentijds) ontbinden met inachtneming van de opzegtermijn van drie dagen, tenzij
de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke
termijn verzetten. De ontbinding dient met een schriftelijke opzegging te worden
meegedeeld aan de andere partij.

5.5.  De Overeenkomst mag per aangetekende brief door zowel Opdrachtnemer als door
Opdrachtgever (tussentijds) worden ontbonden zonder inachtneming van een
opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om zijn schulden te voldoen
of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij
een schuldsanering treft, of om enig andere reden zijn activiteiten staakt of indien de
andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de
ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht of indien de situatie is ontstaan die
onmiddellijk beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

5.6.  Opdrachtnemer behoudt in alle gevallen van (tussentijdse) ontbinding aanspraak op betaling van de declaraties voor door hem tot dan toe verrichte werkzaamheden,
waarbij de Opdrachtnemer na ontvangst van de betaling aan de Opdrachtgever onder
voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden
ter beschikking stelt.

5.7.  Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde
goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij
onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

 1. Geheimhouding

6.1.  Opdrachtnemer is verplicht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens
en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de
Opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op Opdrachtnemer
een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, waaronder begrepen de
verplichtingen voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en
financieren van terrorisme (Wwft) en nationale of internationale regelgeving met
vergelijkbare strekking, of zover Opdrachtgever Opdrachtnemer van de
geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze geheimhoudingsverplichting betreft ook
de door verwerking van verschafte gegevens gekregen resultaten.

6.2.  Opdrachtnemer is, indien hij voor zichzelf optreedt in een tucht -, civiele -, arbitrale -,
bestuursrechtelijke – of strafprocedure, gerechtigd de gegevens en informatie
waarvan hij bij de uitvoering van de opdracht kennis heeft genomen aan te wenden
voor zover deze naar zijn redelijke oordeel van belang kunnen zijn.

6.3. Behoudens de uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen,
opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer openbaar te
maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens en voor zover
dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een
deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Opdrachtnemer,
of op Opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of
indien Opdrachtgever voor zichzelf optreedt in een tucht – , civiele -, arbitrage – ,
bestuursrechtelijke – of strafprocedure.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten

7.1.  Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Opdrachtnemer bij de
uitvoering van de Opdracht ontwikkelt of gebruikt, daaronder mede begrepen
adviezen, rapporten, (model)contracten, berekeningen en dergelijke, komen toe aan
Opdrachtnemer, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

7.2.  Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of
de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door
inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren.

 1. Persoonsgegevens

8.1.  In het kader van een Opdracht verstrekt door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer of
in het kader van het voldoen aan wettelijke verplichtingen, kan Opdrachtnemer
persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever en/of personen verbonden aan of
werkzaam bij/voor Opdrachtgever verwerken.

8.2.  In verband met de optimalisering van zijn dienstverlening aan de Opdrachtgever
alsmede in verband met het kunnen benaderen van Opdrachtgever en/of personen
werkzaam bij/voor Opdrachtgever met informatie of met diensten van
Opdrachtnemer en derden, kan Opdrachtnemer persoonsgegevens verwerken.

8.3.  Verwerking van persoonsgegevens door Opdrachtnemer in het kader van de
activiteiten zoals in het eerste en tweede lid vermeld, vindt plaats conform
toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van
persoonsgegevens.

 

 1. Klachttermijnen

9.1.  Klachten over de verrichten werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen acht
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de
betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.

9.2.  Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog
verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever
aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk
kenbaar te worden gemaakt.

9.3.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer
mogelijk of zinvol is, zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen
van artikel 12.

 

 1. Honorarium

10.1. Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer een honorarium alsmede vergoeding van
gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Opdrachtnemer gebruikelijke
tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

10.2. Opdrachtnemer heeft het recht een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
10.3. Opdrachtnemer mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Opdrachtnemer kan
aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering van de diensten
significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen
of andere tariefbepalende factoren.

10.4. Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd.

 

 1. Betaling

11.1. Opdrachtnemer zal maandelijks factureren. Voor de daadwerkelijke aanvang van de
Opdracht kan een eerste factuur als voorschotfactuur worden verzonden. Deze
voorschotfactuur wordt verrekend met de laatste factuur.

11.2. Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden door
storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bankrekening binnen
veertien dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schort
de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

11.3. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel
binnen een andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd vanaf dat
moment de wettelijke rente in rekening te brengen.

11.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft
betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer
gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, ook voor zover deze
kosten de eventuele rechtelijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij
Opdrachtnemer als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

11.5. Indien sprake is van twee of méér Opdrachtgevers bij een Opdracht, dan zijn zij
jegens Opdrachtnemer hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, in geval van schade als gevolg van zijn

handelen of nalaten bij het uitvoeren van de Opdracht, is beperkt tot ten hoogste
het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd door zijn
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het bedrag van het eigen
risico dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor
rekening van Opdrachtnemer komt.

12.2. Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot tweemaal de hoogte van
het gefactureerde honorarium per Opdracht.

12.3. De in het voorgaande lid vermelde beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor
zover de schade het gevolg is van opzet of grove roekeloosheid van Opdrachtnemer.
12.4. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:

– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking
van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer of anderszins het gevolg is van het handelen of nalaten van
Opdrachtgever;

– bij Opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van handelen of
nalaten van hulppersonen, die door Opdrachtgever dan wel Opdrachtnemer
ingeschakeld zijn, ook indien zij werkzaam zijn bij en/of met Opdrachtnemer
verbonden organisaties;

– bij Opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.

12.5. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te stellen en te vrijwaren
voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de
werkzaamheden van Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever, behoudens
en voor zover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove roekeloosheid van
Opdrachtnemer.

12.6. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer in het bijzonder tegen vorderingen van
derden wegens schade die is veroorzaakt doordat Opdrachtgever onjuist of
onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade
geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds, dan wel
veroorzaakt is door opzet of grove roekeloosheid van Opdrachtnemer. Onder
aanspraken van derden wordt tevens verstaan aan de Opdrachtnemer als
medepleger van een fiscaal verzuim oplegde bestuurlijke boeten.

 

 1. Overmacht

13.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staan is haar verplichtingen na te
komen.

13.2. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer
haar verbintenis had moeten nakomen.

13.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Opdrachtnemer opgeschort. Indien
de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
Opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval bestaat er geen verplichting tot
schadevergoeding. Indien Opdrachtnemer bij het intreden van overmacht al
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. het
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur
te voldoen, tenzij deze werkzaamheden geen zelfstandige waarde of betekenis
hebben in het kader van de Opdracht.

 

 

 1. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
14.2. Rechtbank Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de
volgens de wet bevoegde rechter.

14.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste
hebben ingespannen een geschil in onderling overleg of met behulp van mediation
te beslechten, tenzij het geschil slechts betrekking heeft op de betaling van
onbetwiste declaraties.